Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn THỜI ĐẠI NGUYỄN DU VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA

https://daihocsuphamsaigon.org/index.php/bien-kh-o/20-phamcaoduong/1037-tho-i-d-i-cu-a-nguye-n-du-va-tho-i-da-i-cu-a-chu-ng-ta http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2019/5/27/t-nhiu-nhng-n-thin-ha-ai-loan-thi-ai-cua-nguyn-du-va-thi-ai-cua-chung-ta-c-vong-tng-lai-pham-cao-dng Trích:  “Trong lịch sử Việt Nam từ Thế Kỷ 19 trở về trước, không có thời kỳ nào đen tối hơn thời kỳ của những năm cuối cùng của […]