CIA GIẢI MẬT HỒ SƠ VỀ CHÍNH BIẾN 1/11/1963 – Ai Chỉ Thị, Ai Giết Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu?

NGUỒN: Hồ sơ gốc này được lưu ở địa chỉ: https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/104-10214-10035.pdf Bản dịch Việt của Nguyên Giác được lưu giữ tại địa chỉ: https://thuvienhoasen.org/images/file/yv3FcEZW1wgQAH58/cia-giai-mat-ho-so-80t01375a-ve-cuoc-dao-chanh-1-11-1963.pdf Mỗi năm gần đến ngày mồng […]